Гимназија на Сканија (Scania Academy)

Образованието трае 3 години. Се школуваат 216 ученици, секоја година гимназијата запишува 72 ученика. Гимназијата развива т.н. дупли компетенции. Ученикот по завршување на 3-ти години може да работи во индустрија но може и да продолжи на универзитет. На секој ученик по завршување на гимназијата му се гарантира вработување од 6 месеци во Сканија а после тоа тој може да избере каде и како понатаму.

Учениците кога се на пракса заработуваат околу 10 евра на саат.

Мисија: да образуваме креативни и иновативни млади луѓе кои долгорочно ќе ја зајакнуваат и развиваат Шведска како индустриска и технолошка нација.

КАКОВ Е РАСПОРЕДОТ НА УЧЕНИЦИТЕ И НАСТАВНИЦИТЕ ВО ГИМНАЗИЈАТА НА СКАНИЈА?

  • Теориски предавања од 8 .00 до 15.50.
  • Пракса од 7.15 до 16.00.
  • 44 недели оптовареност
  • 5 недели – летен одмор
  • 2 недели – Велигден
  • 1 недела – зимен одмор