Во 2004 година воспоставен е нов стандард за тоа што ја чини современата училница квалитетна. Овој нов концепт се однесува од предучилишна занимална па до училница во средно образование.Квалитетот се огледа во високите психометриски карактеристики.

 1. Емоционална поддршка
 • позитивна клима
 • негативна клима
 • сензитивноста на наставникот
 • да се земат во предвид потребите на учениците

     2. Организација на училницата

 • однесувањето на учениците
 • продуктивноста
 • насоките за методите на учење

      3. Насоките кои ги дава наставникот на учениците

 • концепт на квалитет
 • рефлексија
 • говорот и јазикот
 • Class measure