„Наставниците се важни“, извештај од 2005 г., подготвен од ОЕЦД заклучува дека квалитетот на наставникот е еден од најважните фактори кои влијаат врз успехот на ученикот и учењето. Овој извештај тврди дека, во текот на три години, учењето со висококвалитетен наставник, наместо со нискоквалитетен наставник, може да доведе до разлика од 53% проценти во постигањата на ученикот. Зошто некои училишта успеваат а другите не успеваат потврдува една голема студија, искуствата на најдобрите училишни системи укажуваат на тоа дека три нешта се најважни.

pribor1

Најдобрите образовни системи се разликуваат од останатите поради 3 клучни работи.

  1. Начинот на селекција на наставниците – како да се пронајдат и поддржат вистинските луѓе да станат наставници.
  2. Можноста тие наставници да држат најдобра настава и да даваат вистински насоки на децата.
  3. Создавање на систем за образование на наставници кои ќе ги препознаваат потребите на секое дете.

Како образовниот систем на Финска избира наставници?

1. Фаза – Селекција на национално ниво. Кандидатите ги селектира национално тело. Кандидатите одговараат на 300 прашања од математика, литература и решавање на проблеми.

2. Фаза – Селекција на универзитет. Приемен испит за проверка на академските вештини и литературата.

3. Фаза – Интервју на универзитет. Со кандидатите се разговара за мотивацијата за поучување и професијата наставник, нивната мотивација да учат постојано, нивните комуникациски вештини и емоционална интелигенција.

4. Фаза – работа во група на универзитет. Проверка за соодветноста на кандидатот за настава и поучување. Вежби во групи и демонстрирање на настава, тест за комуникациски и интерперсонални вештини.

Еден од десет кандидати успева да ги помине овие фази.