ТВ ИРИС Штип, Емисија за образованието, 11.4.2016 г.

  • Каков концепт на средно стручно образование ни е потребно?
  • Зошто ни е потребна нова наставничка култура на квалитет?
  • Каква средина за учење ни е потребна која ќе влијае за когнитивниот, физичкиот, социјалниот и емоционалниот развој на учениците?
  • Како некои земји го менуваат класичниот концепт на настава, училница, време…
  • Како големи компании и локални компании инвестираат во средното образование?
  • Што е тоа споделена одговорност во образованието?
  • Како се развива иновативниот и кретивниот дух кај учениците?