• КАКО ДА СЕ ПРОНАЈДАТ И ПОДДРЖАТ ВИСТИНСКИТЕ ЛУЃЕ ДА СТАНАТ НАСТАВНИЦИ?

 Најдобриот академски капацитет на студенти да станат наставници

  1. Каков треба да е статусот на професијата наставник помеѓу студентите на Универзитетот?
  • Една од трите најпосакувани професии

2. Како да се прави селекција на кандидатите за идни наставници?   1 : 10

3.  Каква треба да биде почетната плата на наставниците?

  •   Во согласност со другите професии (доктор, адвокат,…)
  • ДА СЕ РАЗВИЈАТ И СПОДЕЛУВААТ ЕФИКАСНИ НАСОКИ

4. Колку треба да биде вкупното време кое идните наставниците треба да го минуваат во училиште? –  повеќе од 20 недели

5. Колку време годишно треба наставникот да посветува на професионален развој? 10% од работното време

6. Дали наставникот треба точно да знае за неговите специфични слабости во образовната пракса? Да, како резултат на секојдневните активности и рефлексијата која ќе ја прави

7. Можат ли наставниците да набљудуваат и да го подобруваат својот стил и начин на работа?

  • Да, наставниците треба постојано да се покануваат едни со други и да ги споделуваат своите искуства и начини на предавање, поучување…

8. Која е улогата на училишните лидери во развојот на ефикасните насоки кон децата и колегите? најдобрите наставници да се препознаат како лидери

9. Колку треба да биде фокусот, систематското истражување кое ќе се однесува на ефикасни насоки и потоа повратна информација за нови политики и подобра образовна пракса?

  • Буџетот за истражување на секој наставник треба да биде околу 50 долари по ученик секоја година
  •  СОЗДАДЕТЕ УСЛОВИ СЕКОЈ УЧЕНИК ДА СТИГНЕ НА ВРВОТ

10. Јасни стандарди соодветни за култура на квалитет.

11. Сите училишта треба да бидат свесни за своите слаби и силни страни

12. Ефективен механизам за корекција на слабите и стимулација на добрите

13. Поддршка и финансирање во фокусот на она што ќе има силно влијание