УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ НА ВОСПИТНО-ОБРАЗОВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

Од изборот на директорот и училишните одбори во голема мера зависи квалитетот на раководење, развојот и почитувањето на професионалните стандарди и критериуми. Иако законот дава високи надлежности на директорот сепак постојат многу деформации во пракса и начинот како тој влијае на квалитетот на наставата, учењето, одржувањето на училиштето, детската градинка, поврзаноста со локалната самоуправа, родителите, општеството.

Зајакнување на улогата на органите на управување и раководење преку професионално раководење на воспитно-образовната установа. Деполитизација  на изборот за директор. Во пракса е видливо големото влијание на политиката и политичките партии.

Да се укине функцијата директор и да се воведе ПЕДАГОШКИ РАКОВОДИТЕЛ. Изборот да се врши во училиштето и да го прави колективот врз основа на програма која ќе се верификува и интерно и екстерно.

Да се размисли можноста и универзитетски наставници да можат да конкурираат и раководат со училиште, детска градинка или друга воспитно-образовна институција.

Училишните одбори покрај надзорна треба да имаат и развојна улога. Во одборите членуваат и претставници на локалната самоуправа кои треба да имаат одговорност за училиштето во општината.

Gandi

Воведување на реален систем на евалуација на работата на директорот. Клучни критериуми треба да бидат успехот на училиштето од надворешното вреднување; угледот на училиштето во општеството; успешноста на учениците; мислењето на родителите и локалната заедница.

Државата да воведе супервизор на реализација на стандардот. Супервизорот би бил еден од добрите примери на наставници кој би следел секојдневно дали училиштето, наставникот, локалната самоуправа го реализира соодветниот стандард пропишан од државата.

Да воведе можност 4 пати во годината Наставничките факултети на регионално ниво да развиваат начин на соработка со училиштата и наставниците и да ги воочуваат сите позитивни и слаби страни, да разговараат за предизвиците, проблемите и да изнаоѓаат решенија со наставниците согласно наставната програма и план.

Дефинирање на критериуми за доделување на статус КВАЛИТЕТНО УЧИЛИШТЕ на оние училишта кои одлично работат и имаат одлично интерни и екстерни вреднувања, соработуваат со средината и референтни институции.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.