СЛОБОДНО УЧИЛИШТЕ

 

Историските случувања од минатиот и овој век покажаа дека ваквиот концепт на државно образование станува проблематично. Тоа истото се однесува и за најбогатите и најдемократските држави…

Како може денес да се воспитуваат и образуваат младите за слобода и одговорност кога образовниот систем преку своите бирократски структури им ја наметнува и одредува целокупната педагошка дејност на учителите.

waldorf-class-peteyСпоред идеите на Рудолф Штајнер, училиштето е установа за слободен духовен живот (покрај општествениот живот кој треба да почива на начелата на солидарност, братство, правда и еднаквост). Според тоа, училиштето не се поставува ниту според политичкиот систем, ниту спрема барањето на општеството, туку само според човекот.

Валдорфското училиште е всушност интегрирано обединето училиште. Овде, моралот, религијата, науката, уметноста, животната пракса се обединети во целосообразно воспитание и образование на човекот.

Овој принцип во педагогијата на Рудолф Штајнер бара и посебно образование на учителите.  „Учителот во државните училишта е поставен според принципот на хиерархија на способностите. Тоа значи сè што прави е според пропис, а не според неговата лична иницијатива и спознание. Тој мора да се прилагодува на условите кои ги поставиле други луѓе (системот).

Ако некогаш ова било неопходно и нужен чекор, денес претставува проблем и кочница на образовниот систем. Валдорфските училишта се друго ниво на воспитание и образование, каде учителот има реален вистински увид во самото битие на младите луѓе кои растат со целосна одговорност.

Училиштата кои применуваат Валдорфска педагогија живеат од силата на сите учесници – учители-родители-ученици.

Наставниот совет нема хиерархија. Се избира едно тело во кое родителите и учителите го претставуваат училиштето во јавноста. Секој учител без оглед на неговиот степен на образование или одделение кое го води, ги има истите права и обврски. Тоа значи дека сите задачи организациски, лични, политички или било какви треба заеднички да се решаваат.

Неделната конференција е форум за советување и донесување одлуки. Во рамките на педагошките работи сите учители рамноправно одлучуваат и постојано ги разработуваат темелните знаења за човекот, заеднички се расправа за прашања од методиките и дидактиката, се разговара за секој ученик, одделенија и сл.

Одлуките не се донесуваат со демократска победа на мнозинството, туку секогаш едногласно. Тоа значи дека се преговара и се работи на проблемот сè додека сите не се убедат во решението.

Клучната тема на наставничката конференција е постојаното усовршување на учителот, на учењето, постојана работа на самиот себе, на својата педагошка концепција, како и на целокупниот концепт на училиштето. Валдорфската педагогија не бара цврст и крут дидактички пристап, туку се работи за процес кој се развива и живее, затоа и учителот мора да се прилагодува на променливите општествени и локални околности.

Да си посакаме
Еден свеж и радосен ден.
Еден ден без грижи.
Еден ден без жалби,
Ден во кој сите, со нашите сили
и со радосно срце ќе правиме добро.

Вака започнува еден ден во прво одделение во училиште кое работи според Валдорфска педагогија.

Напишете коментар

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промени )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Промени )

Twitter слика

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промени )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промени )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.