МНОГУ ЕНЕРГИЈА, МАЛКУ СВЕТЛИНА

Доказите посочуваат дека од надвор наметнатите промени во образованието можат да имаат само ограничен ефект. Метаанализата на истражувачките докази подготвена од Џон Хети (Hattie, 2009) посочува дека дури 85% од наставниците даваат отпор кон промени во својата постојна практика. Минатите и сегашните искуства на поединечни наставници мошне силно влијаат врз обликувањето на нивната секојдневна практика во училницата. Хети заклучува дека обидите за воведување отчетност, владин … Продолжи со читање МНОГУ ЕНЕРГИЈА, МАЛКУ СВЕТЛИНА