Рудолф Штајнер (Rudolf Steiner) 1861-1925

„Евритмија“ (grć. euritmija) -„ eu“ (грч. добро, право) и „ritmija“ (ритам). Евритмијата е начин на убава и добра хармонизација на поедините делови во една целина, односно тоа е складно и хармонично изразување на силата која делува во говорот, музиката и движењето. Од гледна точка на педагогијата и медицината евритмијата има превентивна, воспитна и терапевтска улога. Рудолф Штајнер (Rudolf Steiner) денес на многумина надвор од германското … Продолжи со читање Рудолф Штајнер (Rudolf Steiner) 1861-1925