Погледот во огледалото

Дали феномените кои ги проучува педагогијата се одвиваат некаде во меѓупросторот – помеѓу строг детерминизам и чиста случајност? Денес постојат две спротивставени струи на педагози реформатори, едните пропагираат образование како цел, мотивација, интеграција, мрежа, центар за учење. Додека другата струја на педагози реформатори пропагира глобални, полно неутрални тестови на знаење, натпреварувачки дух, конкуренција, ефикасност, казни. Првите сметаат дека преку образованието треба да се развие креативноста, … Продолжи со читање Погледот во огледалото